Formularz porad online:


captcha

Regulamin porad online:

§ 1.

 1. Kancelaria (rozumiana jako Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Nizner-Górskiej i Kancelaria Radcy Prawnego Marty Górskiej-Jaś) udziela porad prawnych online na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania, powstałe na skutek zachowania osób trzecich, w tym za wadliwe działanie systemów informatycznych, urządzeń lub oprogramowania.

§ 2.

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie problematyki przedstawionej w zakładce „Oferta/Specjalizacja” na stronie internetowej Kancelarii www.kancelaria-ngm.pl.

§ 3.

 1. Zawarcie umowy następuje przez uzupełnienie formularza kontaktowego oraz akceptację niniejszego regulaminu przez Klienta.

 2. Kancelaria niezwłocznie przesyła propozycję terminu realizacji usługi wraz ze stawką wynagrodzenia netto na podany przez Klienta adres mailowy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od terminu wykonania usługi.

 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta warunków realizacji usługi oraz zapłaty wynagrodzenia.

 4. Kancelaria może żądać przedstawienia dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia porady. W takiej sytuacji termin realizacji usługi biegnie od początku od momentu wpłynięcia do Kancelarii maila zawierającego dodatkowe informacje.

 5. Po zawarciu umowy zmiana treści zapytania nie jest możliwa. Dodatkowe zapytanie traktowane będzie jako chęć zawarcia kolejnej umowy.

 6. Opłata w wysokości określonej przez Kancelarię i zaakceptowanej przez Klienta uiszczana jest przed wykonaniem usługi na rachunek bankowy wskazany przez Kancelarię drogą mailową.

§ 4.

 1. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z wykonaniem usługi.

 2. Porada udzielana jest wyłącznie Klientom Kancelarii i chroniona jest prawem autorskim. Zabronione jest rozpowszechnianie i udostępnianie jej treści osobom trzecim bez pisemnej zgody Kancelarii.

 3. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie za zapłatą odstępnego w wysokości 40% kwoty wynagrodzenia brutto.

 4. Kancelaria zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmiany terminu wykonania usługi jeśli z przyczyn niezależnych od Kancelarii wykonanie usługi nie będzie możliwe.

§ 5.

Niniejszy regulamin i wszelkie zmiany jego treści wchodzą w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Kancelarii.